Danıştay 15. Daire Başkanlığı 2013/8367 E. 2018/1190 K.

Categories
YÜKSEK MAHKEME KARARLARI

“İçtihat Metni” T.C. D A N I Ş T A Y ONBEŞİNCİ DAİRE Esas No : 2013/8367 Karar No : 2018/1190 Davacı : Vekili : Davalılar : 1- Vekili : 2- Vekili : Davanın Özeti : 24/03/2013 günlü, 28597 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliğinin 1.5.1. maddesinin 3. fıkrasının, 1.5.1.A-1 maddesinin 1. fıkrasındaki “Doğrudan […]

DANIŞTAY İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU 2014/2242 E. 2015/4991 K.

Categories
YÜKSEK MAHKEME KARARLARI

“İçtihat Metni” T.C. D A N I Ş T A Y İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU Esas No : 2014/2242 Karar No : 2015/4991 Temyiz Eden (Davacı) : Vekili : Karşı Taraf (Davacı) : Vekili : İstemin Özeti : … İdare Mahkemesinin….günlü, E:…., K:… sayılı ısrar kararının temyizen incelenerek bozulması, davacı tarafından istenilmektedir. Savunmanın Özeti : […]

Danıştay 15. Daire Başkanlığı 2015/8920 E. 2018/8112 K.

Categories
YÜKSEK MAHKEME KARARLARI

“İçtihat Metni” T.C. D A N I Ş T A Y ON BEŞİNCİ DAİRE Esas No : 2015/8920 Karar No : 2018/8112 Davacı : Davalı : Vekili : Davanın Özeti : Davacı tarafından, 24.03.2013 tarih ve 28597 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliği’nin ”1.6-Kimlik Tespiti” başlıklı bölümünün, 1. paragrafının birinci cümlesinde yer alan ”ve […]

Avrupa Veri Koruma Denetçisinden Yönlendirmeler: Avrupa Birliği Kurumlarının İşveren Olarak Covid-19 Krizine Tepkileri

Categories
MAKALELER

Avrupa kurumları, kuruluşları ve organları (“AB Kurumları”) sadece düzenleyici otorite olmalarıyla değil, aynı zamanda işveren sıfatına haiz olmaları sebebiyle, diğer işverenler gibi, Covid-19 krizine karşı çalışanlarının büyük bir çoğunluğunun uzaktan çalışması gibi operasyonlarında değişiklik yapmak durumunda kalmıştır. Avrupa Veri Koruma Denetçisi (“AVKD”), söz konusu operasyon değişiklikleri sebebiyle kendisine yönlendirilen, uzaktan çalışma araçları, ekip yönetimi, sağlık […]

Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Kanuna Aykırı Şekilde İnternet ve Sosyal Medya Mecralarında Paylaşılması

Categories
KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMU KARARLARI

İlgili kişiye ait özel nitelikli kişisel veri olan sağlık raporunun, bir Hastane nezdinde hastaların tedavi sürecinde yer alan hekimler tarafından, veri sorumlusuna ait mobil olarak kullanılan bir uygulamadan alınan ekran görüntüsünün başka bir cihaz tarafından çekilmesi suretiyle internet ve sosyal medya mecralarında paylaşılması ve bu itibarla özel nitelikli bir kişisel verinin sosyal medya aracılığıyla geniş […]