DANIŞTAY İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU 2014/2242 E. 2015/4991 K.

Categories
YÜKSEK MAHKEME KARARLARI

“İçtihat Metni” T.C. D A N I Ş T A Y İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU Esas No : 2014/2242 Karar No : 2015/4991 Temyiz Eden (Davacı) : Vekili : Karşı Taraf (Davacı) : Vekili : İstemin Özeti : … İdare Mahkemesinin….günlü, E:…., K:… sayılı ısrar kararının temyizen incelenerek bozulması, davacı tarafından istenilmektedir. Savunmanın Özeti : […]

12. Ceza Dairesi 2019/992 E. 2020/219 K.

Categories
YÜKSEK MAHKEME KARARLARI

“İçtihat Metni”   Mahkemesi :Asliye Ceza Mahkemesi Suç: Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme Hüküm: TCK’nın 136/1, 62, 53/1-2-3. maddeleri gereğince mahkumiyet Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçundan sanığın mahkumiyetine ilişkin hüküm, sanık tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü: İkrar içeren savunmaya ve dosya kapsamına göre; sanık …’nin, arkadaşlık […]

KİŞİSEL VERİLER HUKUKA UYGUN OLARAK NASIL İŞLENİR?

Categories
BİLGİ NOTLARI

  KİŞİSEL VERİLER HUKUKA UYGUN OLARAK NASIL İŞLENİR?   Kişisel verilerin işlenmesi için Kanun’un 5. Ve 6. Maddelerinde birtakım kriterler aranmıştır. Bu doğrultuda kişisel verilerin işlenmesi ya ilgili kişinin rızası dahilinde işlenecek ya da 6. Maddedeki işleme koşullarından biri gerçekleşmişse işlenebilecektir. Bu şartların gerçekleşmesi halinde ilgili kişiden tekrar rıza alınmasına gerek yoktur. Zira veri işleme […]