DANIŞTAY İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU 2014/2242 E. 2015/4991 K.

Categories
YÜKSEK MAHKEME KARARLARI

“İçtihat Metni” T.C. D A N I Ş T A Y İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU Esas No : 2014/2242 Karar No : 2015/4991 Temyiz Eden (Davacı) : Vekili : Karşı Taraf (Davacı) : Vekili : İstemin Özeti : … İdare Mahkemesinin….günlü, E:…., K:… sayılı ısrar kararının temyizen incelenerek bozulması, davacı tarafından istenilmektedir. Savunmanın Özeti : […]

Danıştay 15. Daire Başkanlığı 2015/8920 E. 2018/8112 K.

Categories
YÜKSEK MAHKEME KARARLARI

“İçtihat Metni” T.C. D A N I Ş T A Y ON BEŞİNCİ DAİRE Esas No : 2015/8920 Karar No : 2018/8112 Davacı : Davalı : Vekili : Davanın Özeti : Davacı tarafından, 24.03.2013 tarih ve 28597 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliği’nin ”1.6-Kimlik Tespiti” başlıklı bölümünün, 1. paragrafının birinci cümlesinde yer alan ”ve […]

BİYOMETRİK VERİ İŞLEME FAALİYETLERİNDE YASAL UYUM

Categories
MAKALELER

6698 Sayılı Kanun ’un 6’ncı maddesinde belirtildiği üzere, biyometrik veri özel nitelikli bir kişisel veridir ve kanunlarda öngörülmedikçe ancak ilgili kişinin açık rızası ile işlenebilir. Kişisel Verileri Koruma Kurulu yayınlamış olduğu 2019/81, 2019/165 ve 2020/167 karar numaralı karar özetlerinde biyometrik veri işleme faaliyetlerinin ölçülülük ilkesine aykırı olduğu gerekçesiyle ilgili kişilerin şikâyetlerini kabul etmiştir. Bu kararlarında […]