Categories
HABER/DUYURU

 

Kişisel Verileri Koruma Kurulu,  27.12.2019 tarihinde yayımladığı 2019/387 sayılı kararı ile Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi’ne (“VERBİS“) kayıt için belirlenen son tarihlerin uzatıldığı duyurdu.
Kurul uzatma ile ilgili kararında,

  • Veri sorumluları tarafından öngörülen sürede kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla son günlerde yoğun bir şekilde başvuru ve VERBİS üzerinden bildirim iletildiği; ancak, bahse konu bildirimlerin Sicile kayıt ve bildirim yükümlülüğünün şeffaflık, doğru ve eksiksiz şekilde kayıt ve hesap verilebilirlik amaç ve ilkelerine aykırı olduğu;
  • Son günlerde süresi içinde kayıt gerçekleştirmek için yapılan gelişigüzel bildirimlerin içeriğinde ciddi yanlışlıkların, Kanun ve ilgili sair mevzuata aykırılıkların olduğu;
  • VERBİS kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirirken öncelikle tüm iş süreçlerini içeren Kişisel Veri İşleme Envanteri’nin hazırlanması ve bu envanterin esas alınması gerektiği;
  • Sadece kayıt başvuru formunun iletilmesinin bildirim yükümlülüğü anlamına gelmediği ve VERBİS’e giriş yapılarak kişisel veri işleme faaliyetlerine ilişkin bildirimin tamamlanması gerektiği

gerekçelerine dayanarak VERBİS kayıt yükümlülüğü için belirlenen sürelerin aşağıdaki gibi belirlenmesine karar vermiştir:

VERİ SORUMLULARI ESKİ TARİH YENİ TARİH
1 Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan veri sorumluları 30.12.2019 30.06.2020
2 Yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları 30.12.2019 30.06.2020
3 Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan veri sorumluları 31.03.2020 30.09.2020
4 Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumluları 30.06.2020 31.12.2020

VERBİS’e kayıt yükümlülüğünüz var mı?
Yıllık çalışan sayısı 50 ve üzeri olan veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den fazla olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının VERBİS’e kayıt olması gerekmektedir.

Yıllık çalışan sayısının hesaplanmasında öncelikle tamamlanmış bir yıl olması esastır; bu noktada hesaplama yapılırken 2020 yılında gerçekleştirilecek VERBİS kayıt yükümlülüğü için 2019 yılı göz önünde bulundurulmalıdır.  Sonrasında ise, tamamlanmış bir yıl içerisindeki 12 aydan en az 7 ayın her birinde veri sorumlusu tarafından yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aylık verilmekte olan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinde bildirilen çalışan sayısının dikkate alınması gerekmektedir. Ayrıca, söz konusu 7 ayın aynı yıl içerisinde olmak kaydıyla ardışık olması zorunlu değildir. Bir diğer ifade ile, bir takvim yılı içerisinde toplam 7 ay için çalışan sayısı 50’den fazla ise, veri sorumlusunun VERBİS kayıt yükümlülüğü bulunmaktadır.

VERBİS kayıt yükümlülüğü bakımından öngörülen yıllık mali bilanço toplamının 25 milyon TL’den fazla olması kriteri ise sıklıkla yıllık ciro ile karıştırılmaktadır. Yıllık mali bilanço toplamı, bilanço tablosunda yer alan aktif ve pasif tablolarının toplamını, yani o bilanço yılında işlem görmüş olmasına bakılmaksızın şirketin aktif ve pasif tüm malvarlıklarını ifade etmektedir. Veri sorumluları, VERBİS kayıt yükümlülüğü bakımından 25 milyon TL kriterini sağlayıp sağlamadıklarını buna göre değerlendirmelidir. Bu noktada, 2020 yılında gerçekleştirilecek VERBİS kayıtları için yıllık mali bilanço toplamı bakımından 2019 mali yılı kayıtları esas alınmalıdır.

Son olarak, çalışan sayısı ve yıllık bilanço kriterlerinden bağımsız olarak, yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının da VERBİS’e kayıt yükümlülüğü bulunmaktadır.

İlgili kararın tam metnine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:
https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/6631/Veri-Sorumlulari-Siciline-Kayit-Yukumlulugune-Iliskin-Kurulca-Belirlenen-Tarihler-Hakkinda-2019-387-Sayili-Kurul-Karar-Ozeti