Categories
BİLGİ NOTLARI

 

KİŞİSEL VERİ NEDİR?

 

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi kişisel veri olarak tanımlanabilir.

Örneğin isim, soy isim, kimlik not ehliyet no, adres, özgeçmiş, meslek bilgisi, medeni durumu gibi bilgiler kişisel verilerden bazılarıdır.

 

Tanımda yer alan belirli olma ifadesi verinin bir gerçek kişiyi doğrudan tanımlayabilmesini ifade ederken; belirlenebilir olma ise verinin herhangi bir kayıtla ilişkilendirilmesi sonucunda kişinin dolaylı yollarda belirlenmesidir.

 

Kişisel verileri genel kişisel veriler ve özel nitelikli kişisel veriler olarak ikiye ayırmamız mümkündür. Bu ayrım, Avrupa Birliği’nin baz aldığı Genel Veri Koruma Tüzüğü’nde de yer almaktadır. Özel nitelikli verilere ırk, etnik köken, dernek üyeliği, dini inanç, sağlık bilgileri örnek gösterilebilir. Birtakım verilerin özel nitelikli olma nedeni bu bilgilerin öğrenilmesi ihtimalinde kişinin ayrımcılığa veya mağduriyete maruz kalma ihtimalinin daha yüksek olmasındandır. Dolayısıyla kanun özel nitelikli verilerin korunması için veri sorumlularına veya veri işleyenlere bazı ek yükümlülükler getirmiştir.

 

Hangi faaliyetlerin veri işleme sayılacağı ise Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun uygulanması bakımından önemli bir husustur. Çok genel bir ifadeyle, veri üzerinde yapılacak hemen hemen her türlü işlemi veri işleme faaliyeti olarak tanımlayabiliriz. Örneğin verinin aktarılması, değiştirilmesi, depolanması, kaydedilmesi ve güncellenmesi veri işleme faaliyeti olarak değerlendirilmektedir.