Categories
VERİ SORUMLULARI HAKKINDA YÖNETMELİK

MADDE 13 – (1) (Değişik:RG-28/4/2019-30758)Veri sorumluları, Sicilde kayıtlı bilgilerde değişiklik olması halinde meydana gelen değişiklikleri, değişikliğin meydana geldiği tarihten itibaren yedi gün içerisinde VERBİS üzerinden Kuruma bildirir.