Categories
VERİ SORUMLULARI HAKKINDA YÖNETMELİK

MADDE 7 – (1) Başkanlık, Sicilde yer alan güncel bilgileri Kurul kararları uyarınca belirlenecek uygun yöntemlerle kamuya açıklar.

(2) Veri sorumluları sicilinde yer alan bilgilerden aşağıdakiler kamuya açıklanır:

a) (Değişik:RG-28/4/2019-30758) Veri sorumlusu, varsa veri sorumlusu temsilcisi, adresi ve alınmış olması halinde KEP adresi,

b) Kişisel verilerin hangi amaçlarla işlenebileceği,

c) Veri konusu kişi grubu ve grupları ile bu kişilere ait veri kategorileri,

ç) Kişisel verilerin aktarılabileceği alıcı ve alıcı grupları,

d) Yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel veriler,

e) Sicile kayıt tarihi ile kaydın sona erdiği tarih,

f) Kişisel veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirler,

g) Kişisel verilerin işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre.