Categories
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU

MADDE 32- (1) Bu Kanunun;

a) 8 inci, 9 uncu, 11 inci, 13 üncü, 14 üncü, 15 inci, 16 ncı, 17 nci ve 18 inci maddeleri yayımı tarihinden altı ay sonra,

b) Diğer maddeleri ise yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

 

GEREKÇE

Yürürlük maddesidir.