Wecover Kullanım Sözleşmesi

1. TARAFLAR
İşbu Kullanım Sözleşmesi (bundan böyle “Sözleşme” olarak anılacaktır) aşağıdaki taraflar arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde imzalanmıştır.
A. ‘ALICI’ ; (sözleşmede bundan sonra "ALICI" olarak anılacaktır)
AD SOYAD/ÜNVAN :
ADRES :
B. ‘SATICI’ ; (sözleşmede bundan sonra kısaca "SATICI" olarak anılacaktır)
ÜNVAN :
ADRES :
TELEFON NUMARASI :
E-POSTA ADRESİ :
MERSİS NUMARASI :
2. TANIMLAR
İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.
BAKAN: Ticaret Bakanı’nı,
BAKANLIK: Ticaret Bakanlığı’nı,
HİZMET: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü işleminin konusunu,
SATICI: Ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal ve/veya hizmet sunan veya mal ve/veya hizmet sunan adına veya hesabına hareket eden şirketi,
ALICI: Bir mal veya hizmeti kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi,
KULLANICI HESABI: SATICI’nın internet sitesi üzerinden oluşturulan ve SATICI’nın internet sitesinin ve hizmetlerinin kullanılmasını sağlayan kişiye özel üyelik hesabını,
SİTE: SATICI’ya ait “https://www.wecover.io” adlı internet sitesini,
SİPARİŞ VEREN: Bir mal veya hizmeti SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden talep eden gerçek ya da tüzel kişiyi,
TARAFLAR: SATICI ve ALICI’yı,
SÖZLEŞME: SATICI ve ALICI arasında akdedilen işbu Kullanım Sözleşmesini,
MAL: Alışverişe konu olan taşınır eşyayı ve elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri gayri maddi malları ifade eder.
3. SÖZLEŞME KONUSU
İşbu Sözleşme, ALICI’nın, SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden elektronik ortamda siparişini verdiği aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün ve/veya hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak Kanun ve Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler.
Satın alınan ürün ve/veya hizmette faydalanabilmek için öncelikle ALICI’nın SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden bir KULLANICI HESABI oluşturması ve satın almanın bu KULLANICI HESABI vasıtasıyla gerçekleştirilmesi gerekmektedir. KULLANICI HESABI, ürün ve/veya hizmetin satın alınması ve kullanılması için ön koşuldur. İşbu SÖZLEŞME’de belirtilen ürün ve/veya hizmet paketi, açılan KULLANICI HESABI’na tanımlanarak sadece bu hesabın sahibi olan ALICI’nın kullanımına açılacaktır.
Alıcı, satışa konu mal ve/veya hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, ve satışa konu mal ve/veya hizmetler ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal veya hizmetleri sipariş verdiğini iş bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder.
4. ÜRÜN-HİZMET İŞLEMLERİ
ALICI, satın aldığı ürün ve/veya hizmet paketi ile ilgili olarak sırasıyla (i) işbu Sözleşmeyi okuyarak onaylaması, (ii) satın aldığı ürün ve/veya hizmet paketine ilişkin ödemeyi Site’de yer alan ödeme yöntemlerinden herhangi biri üzerinden gerçekleştirmesini müteakip, başka bir işleme gerek kalmaksızın satış işlemi tamamlanmış olur. Bu suretle satın alınan ürün ve/veya hizmet, ALICI’ya ait Kullanıcı Hesabına tanımlanarak internet erişimine açılacak ve aynı anda ürün ve/veya hizmet’in ifasına başlanacaktır.
5. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN VE/VEYA HİZMET BİLGİLERİ
5.1. Malın /Ürünün/Ürünlerin/ Hizmetin temel özellikleri (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi) SATICI’ya ait internet sitesinde yayınlanmaktadır. Satıcı tarafından kampanya düzenlenmiş ise ilgili ürünün temel özelliklerini kampanya süresince inceleyebilirsiniz. Kampanya tarihine kadar geçerlidir.
5.2. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.
5.3. Sözleşme konusu mal ve/veya hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıda gösterilmiştir.
Ürün Açıklaması Adet Birim Fiyatı Ara Toplam
(KDV Dahil)
Toplam
Ödeme Şekli ve Planı
5.4. Hizmet online olarak ifa edileceğinden ürün sevkiyat masrafı olmayacaktır.
6. GÜVENLİK-GİZLİLİK, KİŞİSEL VERİLER, ELEKTRONİK İLETİŞİMLER VE FİKRİ-SINAİ HAKLAR İLE İLGİLİ KURALLAR
INTERNET SİTESİ'nde bilgilerin korunması, gizliliği, işlenmesi-kullanımı ve iletişimler ile diğer hususlarda aşağıda cari esasları belirtilen gizlilik kuralları-politikası ve şartlar geçerlidir.
6.1. ALICI tarafından İNTERNET SİTESİ'nde girilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler, SATICI tarafındaki sistem altyapısında, bilgi ve işlemin mahiyetine göre günümüz teknik imkanları ölçüsünde alınmıştır. Bununla beraber, söz konusu bilgiler ALICI cihazından girildiğinden ALICI tarafında korunmaları ve ilgisiz kişilerce erişilememesi için, virüs ve benzeri zararlı uygulamalara ilişkin olanlar dahil, gerekli tedbirlerin alınması sorumluluğu ALICI'ya aittir.
6.2. TARAFLAR, işbu Sözleşme çerçevesinde yapmış oldukları işlemler nedeniyle elde ettikleri verilerin, ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla muhafazasından ve hukuka aykırı olarak bunlara erişilmesini ve işlenmesine önlemek amacıyla gerekli tedbirlerin alınmasından sorumludur.
6.3. INTERNET SİTESİ'ne ait her türlü bilgi ve içerik ile bunların düzenlenmesi, revizyonu ve kısmen/tamamen kullanımı konusunda; SATICI'nın anlaşmasına göre diğer üçüncü sahıslara ait olanlar hariç; tüm fikri-sınai haklar ve mülkiyet hakları SATICI'ya aittir.
6.4. SATICI yukarıdaki konularda gerekli görebileceği her türlü değişikliği yapma hakkını saklı tutar; bu değişiklikler SATICI tarafından INTERNET SİTESİ'nden veya diğer uygun yöntemler ile duyurulduğu andan itibaren geçerli olur.
6.5. INTERNET SİTESİ'nden ulaşılan diğer sitelerde kendilerine ait gizlilik-güvenlik politikaları ve kullanım şartları geçerlidir, oluşabilecek ihtilaflar ile menfi neticelerinden SATICI sorumlu değildir.
7. GENEL HÜKÜMLER
7.1. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesinde sözleşme konusu ürün ve/veya hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme ile kullanım süresi ve şartlarına ilişkin bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. SATICI tarafından ALICI' ya siparişi verilen hizmetlere ait temel özellikleri, ürün ve/veya hizmetlerin vergiler dâhil fiyatını, kullanım süresi ve şartları bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
7.2. SATICI, sözleşme konusu ürün ve/veya hizmet paketini eksiksiz, işbu sözleşmede belirtilen niteliklere, ayrıntılara, kullanım süresine ve şartlarına uygun ve her türlü ayıptan arî olarak, yasal mevzuata ve doğruluk ve dürüstlük kurallarına göre ifa etmeyi, verdiği ürün ve/veya hizmet kalitesini kullanım süresince korumayı, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
7.3. ALICI, sözleşme konusu ürün ve/veya hizmetin kullanıma açılması için işbu sözleşmeyi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu ürün ve/veya hizmet bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI’nın ifa yükümlülüğünün sona ereceğini ve işbu sözleşmenin hükümsüz hale geleceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
7.4. SATICI işbu sözleşmede belirtilen ürün ve/veya hizmeti ALICI’ya olduğu gibi sağlamakla yükümlü olup, sunulan ürün ve/veya hizmetlerin etkin ve doğru biçimde kullanımı ve bu kullanımın tüm sonuçları ALICI'nın sorumluluğundadır. Sunulan ürün ve/veya hizmetlerin sonucunda ALICI’nın kendi kişisel beklenti ve hedeflerine ulaşamamış olmasından dolayı SATICI sorumlu değildir.
7.5. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, SATICI’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, SATICI’nın ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.
7.6. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini kullanırken Kullanım Şartlarına ve yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran ALICI’yı bağlayacaktır.
7.7. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, SATICI’nın veya başkalarının fikri ve sınai hakları da dahil olmak üzere maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, ALICI SATICI’nın internet sitesine üye olup, diğer kullanıcıların hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.
7.8. SATICI, Sözleşme konusu ürün ve/veya hizmeti eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere işin gereği olan bilgi ve belgeler ile sunmayı, her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine göre, standartlara uygun bir şekilde işi doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
7.9. ALICI, Sözleşme konusu ürün ve/veya hizmetin ifası için işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu ürün ve/veya hizmet bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI’nın sözleşme konusu ürün ve/veya hizmet ifa yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
7.10. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, SATICI’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, SATICI’nın ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.
7.11. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran ALICI’yı bağlayacaktır.
7.12. İşbu SÖZLEŞME kapsamındaki hizmetlerin kullanımı süresinde işbu SÖZLEŞME’ye, ve/veya yasal mevzuata aykırı hareket edilmesi halinde SATICI’nın sunulan ürün ve/veya hizmeti derhal durdurma, askıya alma, kapatma veya kısıtlama ve ayrıca ALICI’ya ait KULLANICI HESABINI askıya alma veya kapatma ve işbu sözleşmeyi tek taraflı ve derhal feshetme hakları bulunmaktadır.
8. MÜCBİR SEBEPLER
8.1. Sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihte mevcut olmayan veya öngörülemeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini olanaksızlaştıran durumlar, mücbir sebep (Doğal afet, savaş, terör, ayaklanma, değişen mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli ölçüde arıza vb.) olarak kabul edilecektir. Mücbir sebep şahsında gerçekleşen taraf, diğer tarafa durumu en kısa sürede bildirecektir. 
8.2. Mücbir sebebin devamı esnasında tarafların edimlerini yerine getirememelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları doğmayacaktır. Mücbir sebep durumu 30 gün süreyle devam ederse, taraflardan her birinin, tek taraflı olarak fesih hakkı doğmuş olacaktır. 
9. TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI
ALICI, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı her türlü zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
10. CAYMA HAKKI
ALICI, işbu Sözleşme ile aldığı ürün ve/veya hizmetin 1 yıl kesintisiz olarak ifa edildiğinin bilincindedir. Bu sebeple hizmetin sunulmaya başladığı tarihten itibaren ilk 12 ay feshedemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
11. DELİL ANLAŞMASI
İşbu sözleşmeden doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde mevzuatta sayılan zorunlu haller dışında elektronik posta aracılığıyla yapılacaktır. Faaliyetin dijital bir iş olması sebebiyle işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda SATICI’nın resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 163. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
12. UYUŞMAZLIK VE YETKİLİ MAHKEME
İşbu sözleşme ile ilgili çıkacak ihtilaflarda; Türk Mahkemeleri yetkili olup, uygulanacak hukuk Türk Hukuku'dur.
İşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda şikayet ve itirazlar, Kanunda belirtilen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapılacaktır.
13. KABUL BEYANI
Alıcı, İnternet Sitesinde yer alan ve işbu Sözleşme'de yazılı tüm koşulları ve açıklamaları okuduğunu, satışa konu ürünler/hizmetlerin temel özellik, nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları, satıcı ve satışa konu ürünler/hizmetler ile ilgili diğer tüm hususlarda önceden bilgi sahibi olduğunu, tamamını internet sitesinde elektronik ortamda gördüğünü, okuduğunu, içeriğini kabul ettiğini ve yine tüm bunlara elektronik ortamda onay, kabul iznini vererek ürünleri/hizmetleri sipariş ile işbu Sözleşme hükümlerini kabul ettiğini kabul ve beyan eder.
14. YÜRÜRLÜK
İşbu Sözleşme, taraflarca okunarak ve ALICI’nın, Site üzerinden verdiği siparişe ait ödemeyi gerçekleştirdiğinde tüm şartları ile kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiş sayılır. SATICI, siparişin gerçekleşmesi öncesinde işbu sözleşmenin sitede ALICI tarafından okunup kabul edildiğine dair onay alacak şekilde gerekli yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.
SATICI:
ALICI:
TARİH: